Limburgia

Prowincje są tradycyjnym fundamentem Holandii. W roku 1579 siedem z nich założyło Republikę Siedmiu Zjednoczonych Prowincji (Unię Utrechcką). Limburg nie istniał w tym czasie. Niektóre części obecnej prowincji (zwane ziemiami nad Mozą) znajdowały się pod bezpośrednią władzą Stanów Generalnych w Hadze. Po czasach napoleońskich ziemie te zostały zjednoczone (nie wszystkie) w jedną prowincję. W 1886 r. prowincja została przyłączona do Królestwa Zjednoczonych Niderlandów.

limburg

Prowincja graniczy na północy z Geldrią, na wschodzie z niemiecką Nadrenią-Westfalią, na południu z belgijską Limburgią, na południowym zachodzie z belgijską Antwerpią, a na północnym zachodzie z holenderską Brabancją. Stolica nazywa się Maastricht. Gęstość zaludnienia wynosi 522 mieszkańców /km2.

vlag Limburg                     Herb prowincji                          Flaga prowincji

Media: (Radio L1) & Limburg (L1-TV) & Teletext.
Limburgia z lotu ptaka & Weather in Limburgia & Weather warnings in Limburgia.
Provincial gouvernement & The Limburgian “states” (parliament).

Hymn (dialekt): Bronsgroen eikenhout

                   Dutch                                               English
-1-                                                        -1-
Waar in ‘t bronsgroen eikenhout,         Where in the green oakwoods,
‘t nachtegaaltje zingt,                           the little nightingale sings,
over ‘t malsche korenveld                    in the tender cornfields
‘t lied des leeuw’riks klinkt,                   the song of the larks sounds,
waar de hoorn des herders schalt       the shepherd blares the horn
langs der beekjes boord:                     along the creeks banks:
daar is mijn Vaderland,                        there is my fatherland,
Limburgs dierbaar oord!                      Limburg my dear place!
daar is mijn Vaderland,                        there is my fatherland,
Limburgs dierbaar oord!                      Limburg my dear place!

-2-                                                        -2-
Waar de breede stroom der Maas,      Where the wide stream of the Meuse,
statig zeewaarts vloeit,                        stately seaward flows,
weeldrig sappig veldgewas                  lush juicy field crop grows
kostelijk groeit en bloeit,                      and abounded flourishes,
bloemengaard en beemd en bosch,    flowers and meadow and forest,
overheerlijk gloort:                               delicious glimmers:
daar is mijn Vaderland,                        there is my fatherland,
Limburgs dierbaar oord!                      Limburg my dear place!
daar is mijn Vaderland,                       there is my fatherland,
Limburgs dierbaar oord!                      Limburg my dear place! 

-3-                                                        -3-
Waar der vad’ren schoone taal klinkt  Where the beautiful language of our fathers
met held’re kracht,                               sounds with clear strength
waar men kloek en fier van aard         where we proudly by nature
vreemde praal veracht,
                       strange pageantry despise
eigen zeden,  eigen schoon,               own customs, own beauty,
‘t hart bekoort                                      captivates the hearts:
daar is mijn Vaderland,                       there is my fatherland,
Limburgs dierbaar oord!                      Limburg my dear place!
daar is mijn Vaderland,                       there is my fatherland,
Limburgs dierbaar oord!                      Limburg my dear place!

-4-                                                        -4-
Waar aan ‘t oud Oranjehuis,               Where the old House of Orange,
‘t volk blijft hou en trouw,                     remains in love and faithfulness,
met ons roemrijk Nederland,               to our glorious Netherlands,
één in vreugd en rouw,                        the people is one in joy and grief
trouw aan plicht en trouw aan god,     fidelity in duty and loyalty to god
heerscht van Zuid tot Noord:               reigns from South to North:
daar is mijn Vaderland,                       there is my fatherland,
Limburgs dierbaar oord!                     Limburg my dear place!
daar is mijn Vaderland,                      there is my fatherland,
Limburgs dierbaar oord!                     Limburg my dear place!

Uwaga!:
Tradycyjnie dla osób z zewnątrz śpiewana jest tylko pierwsza zwrotka.

Dawne czasy
Historia Limburgii zaczęła się w neolicie (około 4000 lat temu), kiedy nadchodzące ze wschodu plemiona wkroczyły na żyzne ziemie Południowej Limburgii i osiedliły się nad Mozą. Pozostałości ich osiedli oraz kultury materialnej (ceramika) są znajdowane w okolicach miast Sittard i Geelen. Po nich nadeszły plemiona standvoet i klokbeker. W epoce brązu Limburgię najechały plemiona celtyckie, ale zostały powstrzymane przez germańskie plemiona Eburones, które zasiedlają współczesną Limburgię.

Czasy rzymskie
50 lat p.n.e. na teren ten wkroczyli Rzymianie, obejmując nad nim kontrolę. Ówcześnie Limburgia była zamieszkana przez Rzymian, Galo-rzymian i nowych osiedleńców germańskich – Sugambrów. Kultura rzymsko-galicyjska była stymulowana przez wielkie ośrodki, miasta Trajectum ad Mosam (Maastricht) i Coriovallum (Heerlen). Powstawały posiadłości (wille) i były budowane drogi. Najważniejszą trasą była droga z Kolonii przez Maastricht na wybrzeże Morza Północnego. W V wieku Rzymianie zostali przepędzeni, a ich miejsce zajęli Frankowie.

Okres frankoński
Walka z Rzymianami zmusiła plemiona germańskie do wyboru wspólnych przywódców. Te szczepy zaczęły stopniowo wspólnie przeradzać się, na terenie współczesnych Niderlandów, we Franków Salickich (salic = sól / morze; Frank = wolny). W obecnych Niemczech utworzyli się Frankowie rypuarscy (od ich określenia rzeki). Te prowincje czy narody (ludzie morza kontra ludzie rzeki) rozwijali się w odmienny sposób. Chrześcijaństwo, które zostało wprowadzone w czasach rzymskich (św. Serwacy był biskupem Maastricht już w IV w.), zostało wskrzeszone w VII w. (przez Wiro i Plechelmusa w Centralnej Limburgii). W owym czasie Limburgia należała głównie do diecezji Liége. Król Franków miał tam swoje posiadłości i często w nich przebywał (w Meerssen i Maastricht). W 843 r. Limburgią zawładnął Lothar i w 870 r. została włączona w skład Cesarstwa Niemieckiego (wschodnio-frankijskiego). W IX w. bardzo ucierpiała od najazdów wikingów.

Podział
W wiekach, które nastąpiły po upadku imperium frankońskiego, Limburgia rozpadła się na małe części, zarządzane przez lokalnych władców sprawujących nad nimi niezależną władzę. Te części były jeszcze podzielone na wiele „wolnych” senioratów i terytoriów „zależnych” od Cesarstwa Niemieckiego. Książęta Brabancji, hrabiowie Geldrii i biskupi Liége także mieli swoje ziemie w Limburgii. To polityczne rozbicie utrzymywało się aż do roku 1795  i było typową cechą tej prowincji. Nad Maastricht nadzór sprawowali książę Brabancji i biskup Liège. Pod koniec XIII w. o Limburgię walczyły Brabancja i Geldria (limburska wojna sukcesyjna). Hrabia Geldrii został pokonany w 1288 r. pod Woeringen i musiał oddać Brabancji południową Limburgię (obecnie część Belgii), zachowując jednak kontrolę nad północną i centralną Limburgią.

Kraje nad Mozą
W XIV w. na terenie Limburgii toczyło się kilkanaście wojen, szczególnie w gminie Valkenburg, która, podobnie jak inne części tej prowincji, weszła w skład Brabancji. W 1543 r. Karol V podbił hrabstwo Geldria, ale części Centralnej i Północnej Limburgii dostały się we władanie księcia de Cleves i Jülich, poza tym liczne mniejsze terytoria pozostały niezależne. Od tej pory położenie prowincji było modyfikowane przez następujące pakty: pokój w Münster w 1648 r., Partagetraktaat z 1661 r., pokój w Utrechcie z 1713 r. Poza tym w 1568 r. Limburgia była terenem walk w czasie Wojny Osiemdziesięcioletniej. W 1632 r. Fryderyk Henryk zajął dla Republiki miasta Venlo, Roermond i Maastricht (Południowa Limburgia). W 1713 r. większa część Północnej Limburgii została podbita przez Prusy.

Okres francuski
W 1794 r. Francuzi podbili Maastricht, co zapoczątkowało okres francuski. Rząd francuski utworzył departamenty Dolnej Mozy i Roer, co położyło kres rozbiciu administracyjnemu i wprowadziło liczne zasady, które stały się podłożem pod trwałe zjednoczenie.

Prowincja holenderska
W 1815 r. okupacja francuska zakończyła się. Jako część zjednoczonego Królestwa Niderlandów niepodzielona Limburgia przeżywała okres ekonomicznego rozwoju, co zawdzięczała państwowej kontroli zarządzonej przez króla Wilhelma I. Mimo to w 1830 r. prowincja opowiedziała się za Belgią. Wyjątek stanowił Maastricht z okolicami. Ten niewielki skrawek Wilhelm I oddał we władzę pana Gericke, reszta prowincji była kontrolowana przez dyrektora wyznaczonego przez Komisję Prowincji, rezydującą w belgijskim Hasselt. Ta komisja wybierała delegatów do Kongresu Narodowego, następnie do parlamentu i uznała Leopolda I za króla. Ci delegaci przeciwstawili się większości, czego rezultatem było oderwanie obecnej prowincji holenderskiej od Belgii i oddanie jej w formie księstwa w podwójną pozycję: jako prowincji holenderskiej i członka Związku Niemieckiego. Poza nim znalazły się miasta Maastricht i Venlo. W 1848 r. Limburgia wybrała dwóch delegatów do Parlamentu Frankfurckiego. Jeden z nich, baron Scherpenzeel-Really, stanął na czele ruchu separatystów dążących do pełnego uniezależnienia prowincji od Belgii i Holandii i uzyskania pełnego członkostwa w Rzeszy Niemieckiej, ale ruch ten szybko zakończył działalność. W 1866 r. również przestał istnieć Związek Niemiecki, a w 1867 r. kanclerz Otto von Bismarck uznał brak związków Limburgii z ziemiami niemieckimi.

Inauguration of (guards) the Limburgse Jagers & Marsz Limburskich myśliwych Limburgse Jagers.
Volkslied Maastricht & Volkslied Maastricht

Pieśni Limburgii (w dialekcie):
Mooi Limburg & Limburgse liedjes & Bestel mar & Loeënde klokken & Wie ick nog een jungske was & Daan goon de Lempkes aon.

Han Tiggelaar

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.